Concept Beleidsplan 2023-2026
LET OP: deze pagina is onder constructie

Inhoud:
● Inleiding 1999-2024
● Klassieke concerten
● Care for Jazz
● SWOT
● Jubileum
● De Muziekvriendenkring
● Tijdspad 2023 / 2024
● Kwaliteit
● Overhead
● Nieuw Prijsbeleid concerten
● Locaties
● Duurzaamheid
● Begroting 2023 – 2026
● Externe financiering Muziekvriendenkring
● Tot slot: werving sponsoren

Inleiding 1999-2024

In het najaar van 2022 was het precies 25 jaar geleden dat Nico de Gier begon met het organiseren van concerten in zorgcentra. Aanvankelijk ging dat onder de vlag ‘Muziek in Huis’. Een kleine anderhalf jaar later, op 3 februari 1999, werd de Stichting Muziek in Huis opgericht.

Zo’n jubileum, dat overigens kleintjes is gevierd, noopt tot terugkijken. In de loop van die 25 jaar is er veel veranderd in ons culturele klimaat en in de ouderenzorg. We zagen de (organisatie van) kleinschalige podiumkunsten gedecentraliseerd worden. De ‘zorg op maat’ in de ouderencentra kwam op en de basisziektekostenverzekering werd ingevoerd. Er ontstonden grote fusieorganisaties in de zorg, waarbij extramurale en intramurale zorgorganisatie hun krachten bundelden. Er werden steeds meer kleinschalige woonvormen voor kwetsbare ouderen gebouwd en de participatiemaatschappij werd geïntroduceerd. De gemiddelde leeftijd van de zorghuisbewoners steeg en de gezondheidssituatie verslechterde omgekeerd evenredig.

Steeds weer leken er geheel nieuwe ideeën bedacht te zijn voor een betere én goedkopere zorg, maar wie de geschiedenis van de ouderenzorg een beetje kent, ziet niets nieuws onder de zon. Onze maatschappij worstelt met het probleem van de gezondheidszorg. Van oudsher. Het balanceren tussen ieders eigen verantwoordelijkheid voor onze gezondheid (en die van onze naasten) en de zorgplicht van de overheid, tussen de steeds maar toenemende medische mogelijkheden en de wenselijkheid ervan, tussen beschikbaarheid en betaalbaarheid…. Het balanceren houdt politici, verzekeringsmaatschappijen, zorgprofessionals en consumenten eindeloos bezig. Bij alle ‘vernieuwingen’ moet de maatschappij zich steeds weer aanpassen. Ook onze stichting. En nooit zal de perfecte balans gevonden worden, al was het maar omdat er te veel grote en tegenstrijdige belangen zijn.

Voor Stichting Muziek in Huis en de afnemers van haar concerten staat de hoge waarde van de concerten vast. Het is ook niet de vraag óf locaties de concerten willen voortzetten, maar hoe de locaties de concerten in de toekomst gaan financieren en hoe thuiswonende ouderen bereikt kunnen worden.

Klassieke concerten

De afgelopen 25 jaar heeft Stichting Muziek in Huis meer dan 13.000 concerten verzorgd. Met deze concerten heeft de stichting een bijdrage geleverd aan de kwaliteit van leven van meer dan 550.000 ouderen en zieken. Met thans circa 60 ensembles met op conservatoria geschoolde en streng geselecteerde en gecoachte musici worden jaarlijks meer dan 600 concerten in zorgcentra verzorgd.

Care for Jazz

In 2018, het jaar waarin Stichting Muziek in Huis haar 10.000ste concert vierde, heeft Stichting Muziek in Huis een nieuwe tak geïntroduceerd: Care for Jazz. Naast klassieke concerten worden er sindsdien ook jazzoptredens georganiseerd. Doelgroep is de groep ouderen en zieken die opgegroeid is met, en houdt van jazz uit de periode van The Great American Songbook, de jaren ’30 – ’50 van de vorige eeuw. Sinds de start in 2018 hebben ondertussen meer dan 800 jazzoptredens plaatsgevonden. Zonder corona waren dat er nog meer geweest.

SWOT

Onderstaand een overzicht van Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats van Stichting Muziek in Huis.

Sterkten

Doordacht en helder concertaanbod
Efficiënte bedrijfsvoering
Aansprekend idee: kamermuziek in zorghuizen
Grootste NL kamermuziekorganisatie (in zorgsector)
Professionele, gemotiveerde musici
Gedreven bestuur en directie
Groot netwerk in de zorgsector
Goed evaluatiesysteem
Volwassen en betrouwbare organisatie
Zeer lage subsidiebehoefte
Groeiend donateurenbestand

Zwakten

Beperkte mankracht en beperkt budget
Lage naamsbekendheid bij het grote publiek
Geringe media-aandacht
Concerten niet kostendekkend
Financieel afhankelijk van budgetten binnen de zorg
Afhankelijk van faciliteiten van de zorgcentra
Niet ‘sexy’

Kansen

Fondsen voor cultuur & maatschappij
Veel aandacht voor cultuur en ouderen
Nieuwe rol lokale overheid – thuiswonende ouderen
Kwaliteit en ervaring
Lijfrenten en legaten
Uitbreidingsmogelijkheden
Samenwerking met cultuuraanbieders (zalen)
Particuliere zorghuizen

Bedreigingen

Kleinschalig wonen (geen zalen meer/sluitingen)
Groeiende concurrentie
WMO en bezuinigingen o.a. op dagbesteding
Strengere toelatingseisen ZZP-schaal

Ondanks vele inspanningen van de stichting is de SWOT niet wezenlijk veranderd in de loop der jaren. Zo zijn de zwakheden en bedreigingen volledig ongewijzigd. Kansen zijn wellicht enigszins afgenomen doordat veel fondsen en gemeenten zich meer en meer richten op actieve ouderen en ‘participatie’- projecten zoals zelf muziek maken, schilderen of beeldhouwen. De (luister)concerten van Stichting Muziek in Huis en haar doelgroep, bewoners van zorgcentra, vallen buiten de boot. Gelukkig vangt een nog steeds groeiend donateurenbestand de sowieso al lage subsidiebehoefte van fondsen goed op.

Door de in 2015 ingevoerde strengere toelatingseisen voor verpleeg- en verzorgingshuizen zijn veel verzorgingshuizen gesloten of getransformeerd tot verpleeghuizen. Ook is de (geestelijke) gezondheidssituatie van de bewoners van de verpleeghuizen aanmerkelijk slechter dan voorheen. Het totaal aantal verpleegbedden is bij deze transitie afgenomen. Dit alles heeft een grote impact op (het verloop en invulling van) de concerten. Toch ziet de stichting ook nieuwe kansen.

Jubileum

In 2024 viert Stichting Muziek in Huis haar 25-jarig bestaan. Dit jubileum zal de stichting vieren met een jubileumconcert en de introductie van een nieuw sociaal-cultureel initiatief, waarbij verbinding en duurzaamheid centraal staan. Bij het nieuwe project speelt de financiële afhankelijkheid van de zorgcentra niet of in mindere mate. Zorgcentra echter kunnen wel faciliteren.

De Muziekvriendenkring

In 2024 introduceert Stichting Muziek in Huis De Muziekvriendenkring.

Naarmate je ouder wordt, wordt het steeds lastiger – offline – nieuwe contacten te leggen en vriendschappen te sluiten. Als er dan ook nog geliefden, vrienden en/of activiteiten wegvallen, ligt eenzaamheid op de loer. Veel activiteiten, zoals concert-, museumbezoek of cursussen leveren vaak hooguit kortstondige, incidentele contactmomenten op.

De Muziekvriendenkring brengt mensen (‘leden’) fysiek, duurzaam en in de eigen omgeving bijeen. Muziek speelt daarbij een verbindende rol, en zorgt voor ontspanning en gedeelde ervaringen. Wekelijks vinden bijeenkomsten plaatst met interactieve concertlezingen. Verspreid over meerdere sessies worden onderwerpen behandeld zoals de geschiedenis van de jazz of de pianomuziek van Chopin. Hierbij geeft een expert, een professioneel musicus, uitleg én speelt live bijbehorende muziek(fragmenten). Voor en na de concertlezingen is er ruimte voor persoonlijk contact (bijvoorbeeld met koffie voor, en lunch na). Met het oog op dat persoonlijke contact is de groepsgrootte per kring tussen 12 en 15 leden.

De stichting wil in 2024 starten met acht Muziekvriendenkringen, verspreid over het land.

Call to action voor (werving van):

Docenten

Ben jij een musicus die naast concerteren ook graag práát over muziek? Maak je graag contact met mensen uit je eigen omgeving, spreek je vloeiend Nederlands en heb je tijd om wekelijks op een vast moment je kennis én spel te delen met een groep van 12 tot 15 muziekliefhebbers? Dan nodigen we je graag uit voor een gesprek!
[NB Pianisten, gitaristen, harpisten en accordeonisten, kortom musici met akkoord-instrumenten, genieten de voorkeur i.v.m. de te spelen muziekvoorbeelden.]

Leden

Zou u in uw eigen buurt in contact willen komen met mensen die, net als u, ook belangstelling hebben voor muziek? Wilt u naast luisteren naar muziek, ook gezellig met elkaar práten over muziek en wat meer achtergrondinformatie krijgen? Kom dan bij De Muziekvriendenkring! Hier ontmoet en spreekt u wekelijks muziekliefhebbers en krijgt u interessante informatie van een ervaren musicus. Kennis van muziek of het bespelen van een instrument is niet nodig.

Locaties

Hecht u aan binding in en met de wijk? Kunt u wekelijks voor een dagdeel een storingsvrije ruimte beschikbaar stellen voor ontmoeting van 12 tot 15 personen en wellicht ook zorgdragen voor koffie/thee en eventueel na afloop een eenvoudige lunch? En is uw locatie ook toegankelijk voor mensen met een beperking? Graag horen we van u! We inventariseren met u de eventuele kosten van huur en catering en onderzoeken samen of en welke financiering hiervoor is te vinden.

Sponsors

Zie laatste pagina van dit beleidsplan: Tot slot.

Stichting Muziek in Huis draagt zorg voor de ledenwerving, locaties, musici (begeleiders), administratie en financiering van De Muziekvriendenkring.

Tijdspad 2023 / 2024

Maart 2023 – september 2023

● 8 maart: ingeving idee Muziekvriendenkring, URL’s gereserveerd
● 23 maart: Beleidsplan
● huisstijl & logo
● website Muziekvriendenkring.nl/home
● werving (8) docenten (1ste selectie via audities)
● werving (8) locaties
● voor pianisten dient een goede piano/vleugel (evt. bruikleen van SMiH) aanwezig te zijn
● brief aan, en gesprekken met C locaties (incl. serviceflats)
● 14 mei: deadline aanmeldingen audities
● 16 juni: auditiedag
● planning jubileumconcert 2024, datum, locatie en musici
● sollicitatiegesprekken
● bespreking inhoud concertlezingen (jan – mrt 2024)
● websitepagina’s locaties, musici en inhoud
● samenstellen materiaal voor de concertlezingen

September 2023 – december 2023

● werving deelnemers (‘vrienden’ of ‘leden’?) i.s.m. locaties
● startgarantie voor kringen bij behalen minimaal aantal deelnemers (12 personen?)
● lokale advertenties in wijkkranten
● website compleet incl. definitieve startlocaties en aanmeldpagina deelnemers
● mailing donateurs – Save the Date voor jubileumconcert

Januari 2024 – februari 2024

● start pilots op 8 locaties
● uitnodigingen Vrienden voor Jubileumevent (centraal) en bezoek kringen (lokaal)
● subsidieaanvragen bij betreffende gemeenten i.o.m./i.s.m. locaties
● zoeken naar partners

Maart 2024 – juni 2024

● rondom 25-jarig jubileum, officiële lancering Muziekvriendenkring
● landelijk jubileumevent in Midden-Nederland (Amersfoort?)
● publiekelijke uitreiking gevelbordje aan locaties alla ‘Er zit Muziek in dit Huis’ in 2002?
● landelijke advertenties, NPO klassiek, NPO Radio 1 en 5 via ster.nl
● persberichten
● algemene brochure en (lokale) folders
● mailing aan gemeenten, geselecteerde buurthuizen, kleine cultuurcentra
● werving musici voor nieuwe locatie
● financiering voor 2de helft 2024 / 2025

Kwaliteit

De stichting staat garant voor hoge kwaliteit. Er wordt uitsluitend gewerkt met op conservatoria geschoolde, streng geselecteerde musici. De stichting coacht hen voor de concerten in de zorgcentra op o.a. doelgroepen, programmering en presentatie. Presentatie en programma zijn maatwerk en worden afgestemd op de wensen en mogelijkheden van het publiek. Elk concert wordt door zowel ensemble als zorginstelling geëvalueerd.

Bij De Muziekvriendenkring zal dezelfde kwaliteitsnorm gehanteerd worden.

Overhead

Alle kantoorprocessen zijn waar mogelijk geautomatiseerd. De stichting werkt daardoor zeer efficiënt en verzorgt met weinig mankracht:

de volledige productie van circa 600 concerten per jaar, inclusief al het PR-materiaal voor ieder concert afzonderlijk – zoals affiches, programma’s, persberichten en evaluaties

● de klantencontacten (overeenkomsten, concertlocaties e.d.)
● de contacten met de musici (inclusief selectie en training)
● de contacten met fondsen en donateurs
● de content van de website
● de (financiële) administratie.

Daarnaast werken bij de stichting vrijwilligers voor o.a. de concertbegeleiding en de audities.

Nieuw Prijsbeleid concerten

De prijs van de concerten is afgestemd op de beschikbare budgetten bij de activiteitenbegeleiding.

De stichting werkt sinds 2002 met meerjarige contracten en een éénduidig kortingsbeleid. Een aantal factoren bepaalt het percentage korting, zoals de looptijd en het aantal concerten dat wordt afgenomen. Het stelsel draagt bij aan de betaalbaarheid van de concerten, een goede binding met de huizen en de continuïteit van de stichting. Maar door dit stelsel zijn de concerten niet kostendekkend en moet ook externe financiering gezocht worden. Het zijn met name particuliere donaties die thans de gaten in de begroting van de concerten dichten.

Per seizoen 2023-2024 introduceert de stichting naast de bestaande factoren voor haar prijs- en kortingsbeleid een extra factor voor kleinschalige woonvoorzieningen: DUO/SOLO abonnementen. Door de uitbreiding met solisten en duo’s binnen de stal van Stichting Muziek in Huis kan nu ook een afwisselende serie worden samengesteld binnen het kleinere DUO/SOLO abonnement. De kostprijs van de concerten binnen deze abonnementen is een stuk lager dan bij de abonnementen waarbinnen ook trio’s en kwartetten kunnen optreden.

In de eerste jaren van het bestaan van Stichting Muziek in Huis vond 50 tot 60% van de concerten plaats op de middag, circa 30% op de ochtenden en de rest op de avonden. Hiermee was het mogelijk dat ensembles vaak twee concerten op één dag konden geven. Voor veel musici is dit aantrekkelijk.

Het percentage middagconcerten is door de jaren heen bijna lineair gestegen. Sinds 2020 is het percentage middagconcerten zo’n 80% en komen ochtend- en avondconcerten ieder uit op 10%. In de ochtend spelen vaak logistieke redenen een rol (werkdruk bij het verzorgend personeel) en in de avonden vooral vermoeidheid van de bewoners. Consequentie is echter dat ensembles amper nog twee concerten op één dag kunnen geven. Dit is ook van invloed op de reiskosten.

Om met name ochtendconcerten te stimuleren wordt voor deze concerten met ingang van seizoen 2023-2024 een extra korting van 10% gegeven. De korting voor doordeweekse concerten (4%) komt te vervallen.

De maximale korting binnen de abonnementen is en blijft 25%.

Locaties

De concerten vinden veelal plaats in verzorgings- en verpleeghuizen, revalidatiecentra en serviceflats. De activiteiten van De Muziekvriendenkring kunnen ook in zorgcentra plaatsvinden, maar dat hoeft niet per se. Met één landelijke zorgkoepel, Zorggroep de Laren, is al contact over De Muziekvriendenkring. Het concept van ons nieuwe initiatief sluit goed aan bij de wens van de zorgkoepel om naast het leveren van goede zorg en huisvesting voor de bewoners ook ruimte voor duurzame ontmoetingen te bieden. Stichting Muziek in Huis heeft binnen deze zorgkoepel op zes locaties al concerten; de Muziekvriendenkring zou een mooie aanvulling op de concerten kunnen zijn. Naast zorgcentra wordt voor locaties voorts gedacht aan bibliotheken, kleine cultuurcentra of andere ontmoetingsplekken en privé-woonhuizen.

Duurzaamheid

De concerten van Stichting Muziek in Huis vinden plaats in het hele land, op Limburg na. In 2022 is in totaal 150.000 kilometer afgelegd. Ofwel zo’n 240 kilometer per concert. Dat is veel, te meer daar de musici van onze ensembles zo veel mogelijk carpoolen. Om (verdere uitbreiding van) het aantal kilometers te beperken, wil de stichting verduurzamen door meer te werken met lokale musici. Dit kan met name prima bij De Muziekvriendenkring, waar een musicus – of een kleine pool van musici – wekelijks en in de eigen omgeving dezelfde locatie aandoet.

Met wekelijkse concertlezingen in het raamwerk van een langdurig project wil de stichting de leden een stukje continuïteit geven.

Door een aantrekkelijk prijsbeleid, waarin een aanpassing komt voor kleinschalige woonvormen voor kwetsbare ouderen, wil de stichting ook in de toekomst de voortzetting van haar concertseries waarborgen, zodat ouderen en zieken kunnen blijven genieten van muziek.

Begroting 2023 – 2026

2023

Ten behoeve van het nieuwe initiatief wordt in 2023 een extra € 10.000 begroot voor:

● Huisstijl en website muziekvriendenkring.nl, € 4.500
● Flyers, € 500
● Lokale advertenties weekbladen € 4.500 voor werving leden van acht kringen.

2024

In 2024 start een pilot met acht kringen en 26 bijeenkomsten per kring (wekelijks, eerste helft 2024).

In de begroting worden de vaste kosten, zoals personele, kantoor-, verkoop- en algemene kosten, verdeeld over het totaal van het aantal concerten én concertlezingen. De variabele kosten als personele kosten (gages) en reiskosten worden gespecificeerd per type activiteit.

Bij de begroting van De Muziekvriendenkring voor 2024 wordt uitgegaan van:

● 208 concertlezingen (8 maal 26)
● € 10 per deelnemer als eigen bijdrage per concertlezing, per kwartaalfactuur of incasso
● € 150 aan eigen inkomsten per concertlezing (€ 10 maal 15 deelnemers)
● € 10.000 aan extra marketingkosten
● € 120 aan huur en catering per concertlezing

Kostprijs van een concertlezing wordt op basis van het bovenstaande begroot op € 444 (excl. 9% BTW).

De te verwachten particuliere donaties in 2024 van Stichting Muziek in Huis bedragen € 50.000, waarvan via vaste overeenkomsten € 33.690.

Voor 2024 komt het begrotingstekort op basis van het bovenstaande uit op € 23.900, omgerekend € 115 per concertlezing.

Als de acht kringen de bijeenkomsten continueren na vier weken zomervakantie zullen in 2024 in totaal 384 concertlezingen plaatsvinden.

Kostprijs van een concertlezing wordt dan €412 (excl. 9% BTW).

Bij een gelijkblijvend bedrag van € 50.000 aan donaties, komt voor 2024 het begrotingstekort dan uit op € 46.800.

Externe financiering Muziekvriendenkring

Voor de muziekvriendenkring is externe financiering nodig. Daarbij wordt gedacht aan gemeentelijke subsidies, particuliere donaties, fondsen en giften in natura (zoals catering en zaalhuur).

Voor 2024 t/m 2026 is naar verwachting bij een lineaire groei van het aantal kringsessies behoefte aan externe financiering van:

2024                                                                  € 46.800

2025                                                                  € 91.500

2026                                                                € 141.500   +

Totaal                                                              € 279.800

Uitgaande van 15 deelnemers per concertlezing en 48 concertlezingen per kring bedraagt de behoefte aan externe financiering gemiddeld € 388 per persoon per jaar, ofwel € 8,10 per persoon per concertlezing, koffie en lunch.

Tot slot

Muziek doet ertoe, het raakt mensen. Dat geldt óók voor mensen met dementie, zoals we al vele jaren mogen ervaren. Muziek verbindt ook, althans dat wordt vaak gezegd. Toch zal menig concertbezoeker beamen weinig of nooit in contact te komen met medeconcertbezoekers.

Met haar nieuwe initiatief Muziekvriendenkring biedt de stichting – als aanvulling op haar klassieke concerten en jazzoptredens – liefhebbers van muziek van alle leeftijden een laagdrempelige, structurele, sociale én culturele activiteit waarin muziek én verbinding centraal staan. Uitgaande van bijeenkomsten van 2 uur (koffie, concertlezing en lunch) levert dit project zoals hierboven beschreven met relatief lage kosten 69.000 individuele contacturen op.

We willen – net als bij de concerten – De Muziekvriendenkring voor alle liefhebbers openstellen, ook voor mensen met een kleine portemonnee, en willen daarom de toegangsprijs zo laag mogelijk houden. Dat doen we enerzijds door streng op de kosten te letten en anderzijds door materiele en financiële sponsoring te zoeken. Uw bijdrage is van harte welkom!

© Mei 2023 Stichting Muziek in Huis, Rotterdam